Om læseforeningen - Ellinge Læseforening

Ellinge Læseforening
Gå til indhold
Om Ellinge Læseforening
En lille lokal forening der samler Ellinge
Om Ellinge Læseforening
Ellinge Læseforening blev startet som en slags protest mod at kommunen nedlagde det kommunale bibliotek i Ellinge.
Foreningens hovedformål er at udlåne bøger fra den store samling, som indeholder mere end 5.000 bøger.
Desuden laver Læseforeningen forskellige arrangementer, som blandt andet det berømte ”Gå-Banko”, som bliver besøgt af interesserede endda fra Sjælland og Jylland.

Bestyrelsen
Fmd. XXXX (Bogudvalg)
Næstformand XXXX
Kasserer Christina Rusbjerg Grønbæk (Bogudvalg)
Helle Lind Pedersen
Lisbeth Kern
Sabrina Verner (Bogudvalg)
Susanne Hansen

Suppleanter
Anni Marianne Mathiasen
Helle Larsen

Bilagskontrollant
Søren Fredslund Hansen
Bilagskontrollant Suppleant
Tove Jensen

Webmaster
Verner Eg
Her finder du Ellinge Bibliotek
Læseforeningens åbningstider
Biblioteket holder åben 2 gange om ugen, mandag i forbindelse med Kreativ Cafe og hver tirsdag.

Hver mandag:  19:00 - 21:00
Hver tirsdag 16:30 - 17:30


Kontingent
Hvis I ønsker at være medlem af Ellinge Læseforening, kan I betale kontingentet på følgende måde:

Om mandagen i kreativ cafe kl. 19:00 – ca. 21:00
Om tirsdagen i bibliotekets åbningstid fra 16:30 – 17:30
eller I kan betale med MobilePay til tlf. nr. 50 51 86 90 - Hvis I vælger at betale med MobilePay - HUSK at skrive jeres navn og evt. medlems nr. når I betaler.

Det koster 50,- kr. årligt (juni-maj) at være medlem pr. husstand

Ellinge Læseforening står for den Kreative cafe om mandagen, indkøb af nye bøger til udlån, fastelavn for børnene i februar og gå-banko i august.
Vi arbejder på i det hele taget at styrke den kreative og kulturelle interesse.
Formålsparagraf
Formål
Opretholde bogudlån i Ellinge Sogn - desuden at åbne muligheder for at samle børn og unge i Ellinge til eventyrtimer og andre aktiviteter, og i det hele taget styrke kulturelle interesser.

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ellinge Læseforening
Foreningen er hjemmehørende i Nyborg kommune
Foreningen er stiftet den 3. juni 1991

§2 Formål
Foreningens formål er at opretholde bogudlån i Ellinge Sogn.
Forudsætningen for at kunne låne bøger, er medlemskab.
Det tilstræbes at have 2 ugentlige åbningstider, mandag (Kreativ Café) og tirsdag.
Bogudlånet passes ved frivillig arbejdskraft.
Lånetiden er 4 uger. Bortkomne bøger erstattes af låneren.
Foreningen afholder udover bogudlån Fastelavn, Kreativ Café, Gå-Banko og Juletræstænding.

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og
vedkende sig nærværende vedtægter.

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts
måned.
Generalforsamlingen varsles senest 14 dage i forvejen ved opslag i Læseforeningens lokale samt på www.ellinge.dk og Facebook (Ellinge Fyn (intet salg)).

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor & revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på et bestyrelsesmøde, inden den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er juni-maj.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

Ellinge Læseforening
Pårupvej 60, Ellinge
5540 Ullerslev
bibliotek@ellinge.dk
Åbningstider
Mandag:  19:00 - 21:00
Tirsdag 16:30 - 17:30
Åbningstider
Mandag:  19:00 - 21:00
Tirsdag 16:30 - 17:30
Tilbage til indhold